รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. น.ส.อินทิรา -
2. นายกรเมษ กุญชร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:59:50
2 1. นายชวัลวิทย์ ใหม่เขียว
2. น.ส.อติพร สุขสกุลปัญญา
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:54:10
3 1. น.ส.พรไพลิน หอมสมบัติ
2. น.ส.วรรณิกา วารีย์
ยุพราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:13:24
4 1. นายพีรวิชญ์ สุริยะ
2. นายศิลา ชาลี
ยุพราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:10:13
5 1. น.ส.จุฑารัตน์ สารใส
2. น.ส.ชวิศา ชัยเทพ
สันกำแพง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:11:25
6 1. น.ส.พิมพ์ชนก ชัยชนะ
2. น.ส.พิยดา คงเจริญ
โรงเรียนแม่แตง วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:23:49
7 1. น.ส.เบญญาภา สุขประเสริฐกุล
2. นายสิรภพ บัวหงษ์
มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:54:50
8 1. นายอภิณัฐ ชูเชิญ
2. นายภูริณัฐ สุวัฒน์วิริยะพงษ์
มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:52:13
9 1. นายภูพิงค์ ชาววิวัฒน์
2. น.ส.สุทธิดา จันทะสิงห์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:37:07
10 1. นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ
2. น.ส.ณัฐชยา พุทธชัย
รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:48:52
11 1. นายนายพิชนันท์ ศรีเมือง
2. นายเศรษฐวุฒิ แซ่หลี่
รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:47:41
12 1. นายกสิณวัชร์ ปัญญาชัย
2. นายอนันตสิทธิ์ สุกใส
ฮอดพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:52:24
13 1. น.ส.กนกพร เปะทัง
2. น.ส.พรนภา ปู่ติ๊บ
ฮอดพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:29:15
14 1. น.ส.สุนิษา สิริใจ
2. นายอนรรฆ อ้ายปัด
ดอยเต่าวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:53:30
15 1. น.ส.สุวณีย์ สงวนประชา
2. นายตู้ แซ่เฮ่อร์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:19:45
16 1. น.ส.นภสร บุญเจอ
2. น.ส.จิราวัลย์ กันตีมูล
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53:45
17 1. นายมงคล ซิมทิม
2. น.ส.วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:51:22
18 1. น.ส.จริยาพร จีนะ
2. น.ส.อัสนีย์ หลู่ปิน
ดอยเต่าวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:22:16
19 1. นายทองทิว ลุงคำ
2. น.ส.ไพลิน อ่อนตา
ไชยปราการ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:06:24
20 1. นายเหล่าผิ่ง แซ่หลี่
2. นายนฤดล บุญมา
ไชยปราการ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:05:20
21 1. น.ส.นฤตา หงษ์ทอง
2. น.ส.ธาดารัตน์ แปงคำ
ฝางชนูปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:01:39
22 1. น.ส.นิติพร ทิพรส
2. น.ส.ศศิกานต์ กองมูล
ฝางชนูปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:59:56
23 1. นายทศวรรษ ถาวร
2. นายรัชชานนท์ ถาวิโร
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:28:46
24 1. นายชาติตระการ ธรรมเดช
2. น.ส.พธูวดี อุดม
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:26:47