รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. ด.ช.กรภัทร์ ไชยสมบัติ
2. ด.ญ.ปวีณา นายออ
3. ด.ช.มูฮัมหมัดอีดี้อักมาล อุปนันต์
สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:31:38
2 1. ด.ญ.จิรนุช ยาปะนะ
2. ด.ญ.จิรัชญา ทยาศิรสิทธิ์
3. ด.ญ.กัลยกร คำสาร
ทาขุมเงินวิทยาคาร วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:34:39
3 1. ด.ญ.อรณิชา รัตนชัยประสิทธิ์
2. ด.ญ.อธิษฐาน ปัญญา
3. ด.ญ.ปภาวี ใบบุญนราวุฒิ
บ้านกาดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:01
4 1. ด.ญ.กฤติยายากรณ์ เมืองเงิน
2. ด.ญ.สุภาวิดา ละม่อม
3. ด.ญ.รัชชวัลย์ พุทธัง
วชิราลัย วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:43:43
5 1. ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ
2. ด.ช.อภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์
3. ด.ช.ณัทกร สุขจีระเดช
มงฟอร์ตวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:09:24
6 1. ด.ญ.ศิริรัตน์ สุยะวงค์
2. ด.ช.ภานพงศ์ ยะสุรินทร์
3. ด.ญ.อารียา หลงหา
สันกำแพง วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:13:16
7 1. ด.ช.ภีระพันธ์ จิตร์อารุณ
2. ด.ญ.ภัคนันท์ ตันพฤทธิอนันต์
3. ด.ช.ตรัยรักษ์ กรัณย์สุกสี
รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:46:26
8 1. ด.ญ.วรรณวลี รักศรีบัวตอง
2. น.ส.เกศราภรณ์ ริทู
3. น.ส.เกศินี สกลวัชรา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:08:19
9 1. นายชัยนรินทร์ พิพัฒน์หฤทัยกุล
2. ด.ญ.บัณฑิตา เกตุชม
3. ด.ช.ชินกฤต จิตหัตถะ
ดาราวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:59:23
10 1. ด.ญ.ธิดารัตน์ แตงทอง
2. ด.ญ.วิลาสินิ สมดวง
3. ด.ญ.ชมพูนุช วงย้อย
แม่เมาะวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:30:45
11 1. ด.ช.ปรเมษฐ์ เพ็ชรหาญ
2. น.ส.วัชราพรรณ หน่อฤทธิ์
3. ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ ประเสริฐวงศ์พนา
สะเมิงพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:27:31
12 1. ด.ช.ต่อลาภ อินกองงาม
2. ด.ช.กรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร
3. ด.ญ.ธรรศพร เปาอินทร์
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00:24
13 1. ด.ญ.ไกลกังวน ตันตรา
2. ด.ญ.ศิโรรัตน์ มาลี
3. ด.ญ.ณฏฐกมล อึงบริบูรณ์ไพศาล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:42:42
14 1. นายเจษฎา ไหวยะ
2. น.ส.สาธิตา ยะมัง
3. น.ส.อัจฉริยา ใจยา
ดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:29:31
15 1. ด.ญ.สุรีย์พร แซ่หยาง
2. ด.ญ.สุพรธิดา ปันทะรัด
3. ด.ญ.อ้อย ละไพ
อรุโณทัยวิทยาคม วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:34:28
16 1. ด.ญ.ปาลิกา ปาลีกุย
2. ด.ช.ภูมิพัฒน์ รัตนวัฒน์
3. ด.ญ.กฤตพร สายมณี
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:08:19
17 1. ด.ญ.ปิยวรรณ เฉลิมยุทธ
2. ด.ญ.ชาลินี เจิ้ง
3. ด.ญ.สุธนี ศรีจอมคำ
พร้าววิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:40:34
18 1. ด.ญ.จิรวดี วงศ์แก้ว
2. ด.ญ.ศรีพร ทุนอ่อง
3. ด.ญ.จันทร์ธิดา อินต๊ะ
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:45:30
19 1. ด.ญ.นครีย์ พงศ์ชำนาญไพร
2. ด.ญ.แสงดาว แซ่โซ้ง
3. ด.ญ.กชวรรณ เชิญรักษ์ไพร
โรงเรียนแม่วินสามัคคี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:23:01
20 1. น.ส.อริสรา ปาละธรรม
2. น.ส.นูริน รุ่งเรือง
3. น.ส.จิดาภา วงค์สถาน
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:46
21 1. ด.ญ.นงลักษณ์ นพรัตน์
2. ด.ญ.ปุณณภา คำปาแก้ว
3. ด.ญ.ธัญวรัตม์ วงศาโจน์
พระหฤทัย เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:45:41
22 1. นายธวัชชัย มูลสม
2. นายก้องภพ สินธุนาวา
3. นายวิชัย ลุงสุ
โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:35:42
23 1. ด.ญ.พิชญาภา ไพศาลมรกต
2. ด.ญ.เขมนัฏฐ์ สิริพิพัฒน์
3. ด.ญ.ปาลิดา อินเป็ง
ยุพราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:27:59
24 1. ด.ญ.กุลนันท์ ไทยใหญ่
2. ด.ญ.ยุพวรรณ วิชะ
3. ด.ญ.อาภัสรา ขันธะรัตนะ
โรงเรียนเพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:08:12
25 1. ด.ญ.ณัฐณิชา ถาวร
2. ด.ช.วชิรพล นวมทอง
3. ด.ช.หยอง ลุงวงค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:02:12
26 1. นายเกียรติกร แซ่ยะ
2. ด.ญ.ปาริชาติ กูพรรณ
3. ด.ญ.รัศมี เส่งย่าง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:51:36
27 1. ด.ญ.ญานิศา คำภิระวงศ์
2. ด.ญ.อภิญญา สิริโรจนามณี
3. ด.ญ.กวินนาถ พงษ์เมษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:50:05
28 1. ด.ญ.ทาริกา อรุณธรรม
2. ด.ญ.จามทูรย์ นันตา
3. ด.ญ.สุทธิดา ปันดี
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:48:07
29 1. ด.ญ.ชนินาถ ขาหอม
2. ด.ญ.ณัฐชา แก้วแสง
3. ด.ญ.ลานนา ตันกุล
โรงเรียนวชิรป่าซาง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:45:42
30 1. ด.ญ.พัชรัฐ ไพรพนาสัมพันธ์
2. ด.ญ.ทศนีย์ ดวงมิตร
3. ด.ช.นำชัย คำแก้ว
โรงเรียนบ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:44:46