รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายบุรพล อ่อนไทย
2. นายชยภัทร ธรรมรักษ์
3. นายชินดนัย นามวงศ์
มงฟอร์ตวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:19:53
2 1. น.ส.เพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชค
2. น.ส.ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุล
3. นายกฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:01:56
3 1. น.ส.นภาพร เซ่งจ่าว
2. น.ส.ธนพร นุแจะต๋าดิ
3. น.ส.สัณห์สิริ รังษี
บ้านกาดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:50
4 1. น.ส.นลินรัตน์ ดวงคำ
2. น.ส.ธัญญานุช กมลแสงทิพย์
3. น.ส.ภรภัทร ใจโพธา
วชิราลัย วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:15:35
5 1. น.ส.ปานตา แพร่สำราญ
2. น.ส.อาภาภรณ์ จันบัวลา
3. น.ส.อลิชา ปินใจ
สันกำแพง วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:46:57
6 1. นายพันธุ์ยศ ถาพนัสสัก
2. น.ส.กัญชพร อินไชยสา
3. น.ส.ปพิชญา วรรณหลวง
แม่ทาวิทยาคม วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:23:12
7 1. นายอัษฎารค์ บุญประสิทธิ์
2. นายพุฒิพงศ์ พิพัฒนานิมิตร
3. น.ส.ณัฐณิชา ภู่นวล
โรงเรียนตากพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:27:31
8 1. นายสรวิศ นวลใย
2. น.ส.น้ำฝน ใจดี
3. น.ส.ธันยพร สุแกมมา
แม่ริมวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:18:27
9 1. นายพงศกร เขื่อนทอง
2. นายธนโชติ ไชยแว่น
3. นายกฤษฎิ์ เเซ่เอี้ยว
ธรรมราชศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:56:13
10 1. นายพีรนัน ชัยชนะ
2. นายศิวนาถ กองอรินทร์
3. น.ส.สกาวรินทร์ พรหมณะ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:15:18
11 1. น.ส.ศรัญญา แสงอาวุธ
2. น.ส.ศราภัทร แสงอาวุธ
3. น.ส.ดรุณี วาณี
โรงเรียนแม่แตง วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:38:41
12 1. นายณัฐดนัย นันต๊ะสาร
2. น.ส.ณัจฉริยา ต๋าต๊ะ
3. น.ส.จิรัจฌา ตันปิน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:33:44
13 1. น.ส.กัญญา แซ่ย่าง
2. น.ส.นิติพร นันทวิเชียรฤทธิ์
3. น.ส.ซารีฟะฮ์ บุตรเหล่
หอพระ วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:24:54
14 1. น.ส.อาหลี แซ่ฉ่าง
2. น.ส.ป่าง ปู่เงิน
3. น.ส.สายทิพย์ แสนคำ
อรุโณทัยวิทยาคม วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:48:02
15 1. นายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์
2. น.ส.เปรมกมล อินหวัน
3. น.ส.นาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์
รังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:45:47
16 1. น.ส.พิมพ์ชนก ใหม่จันทร์
2. น.ส.พิมพ์ลภัส บุญรอดชู
3. นายณัชพัฒน์ ไซ
วารีเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:49:46
17 1. นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์
2. นายเกรียงไกร เกียรติสุนทร
3. น.ส.อาปันนา สุริยาสถาพร
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:56:24
18 1. น.ส.เกื้อตะวัน คำเป็ง
2. น.ส.ชวรีย์ สุเสนา
3. น.ส.กมลลักษณ์ สุพรรณ์
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:11:22
19 1. นายฐานันดร ศิริพันธ์
2. น.ส.ธีรนาฏ แก่นสาร
3. น.ส.สุพิชชา พรหมพฤกษ์
โกวิทธำรงเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:55:33
20 1. น.ส.สุภาภรณ์ ดวงติ๊บ
2. น.ส.มณิสร อายี่กุ
3. น.ส.บุณยาพร สุขเกษม
พร้าววิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:27:33
21 1. น.ส.พรรณรายณ์ ทายา
2. น.ส.ธัญญลักษณ์ ขัดปัญญา
3. น.ส.บุชายา กองมา
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:41:30
22 1. น.ส.ชนกานต์ มะชูแปะ
2. น.ส.นฤมล กัลยาสาย
3. น.ส.มนภรณ์ มณฑาธารสวรรค์
โรงเรียนแม่วินสามัคคี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:25:55
23 1. นายฐิติกมล สวนแยง
2. น.ส.พรนภา ทายานะ
3. น.ส.ศิริขวัญ หล้าปินตา
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:19:30
24 1. นายตะวัน ศิลาวงษ์
2. น.ส.สุขฤตา หาญประเทศ
3. น.ส.ดาราพร บัวผัน
ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:57:45
25 1. นายธวัชชัย มูลสม
2. นายก้องภพ สินธุนาวา
3. นายวิชัย ลุงสุ
โรงเรียนเชตุพนศึษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:40:55
26 1. น.ส.สุพิชฌา บางแค
2. น.ส.คงขวัญ เรืองทิพย์
3. น.ส.เรณุดา พงศ์กิดาการ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:46
27 1. นายอนันต์ ลุงหมั่น
2. น.ส.บุญสิตา แซ่เหอะ
3. น.ส.นภาพร แป้นน้อย
โรงเรียนวชิรป่าซาง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:19:15
28 1. น.ส.กรวรรณ สุรินทรัพย์
2. น.ส.พิสชา สมศักดิ์
3. น.ส.เอื้ออังกูร อ้วนเส้ง
โรงเรียนพระหฤทัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:05:02
29 1. น.ส.สุพิมพ์พลอย ถิรากุลกำธร
2. น.ส.ปวิชญา กันทวี
3. นายณัฐวรรธน์ หวังวนกุล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:59:21
30 1. น.ส.สิตานันท์ กันทะกาศ
2. น.ส.ณิชา ประเสริฐ
3. น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณคีรี
ยุพราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:48:05