รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายนายเอกภาพ มิ่งศรีสุข
2. นายนายภูวดล คำภีระ
3. นายนายไกรสิทธิ์ รบชนะ
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:15:08
2 1. น.ส.ณัฐวรรณ วังเขียว
2. น.ส.อรปรียา วิชัยต๊ะ
3. นายอดิศร ปวนยา
นาน้อย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:50
3 1. น.ส.หทัยชนก พึ่งเสมา
2. น.ส.ณิชาภัทร บุญทิ
3. น.ส.เพชรรัตน์ พลประดิษฐ์
แม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\" วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:42:39
4 1. น.ส.เบญจวรรณ ปัญญาเรือง
2. น.ส.ศศิกานต์ คำมูล
3. นายกิตดนัย ปาลี
สันกำแพง วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:17:17
5 1. นายดาเนียล สอนนรินทร์
2. น.ส.อานุชฎา พันธุ์มาลี
3. น.ส.มารีออง ดือวองท์
สันทรายวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:34:33
6 1. น.ส.นิดาทิพย์ บัวขาว
2. น.ส.รัตติกาล สะอาด
3. นายชาติชาย แซ่เหอ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:06:04
7 1. น.ส.พรดาว รัตนเวียงพรหม
2. นายธิษณะ กิตติพิชญะกุล
3. นายเหมกิตติ์ หน่อแก้วเจริญ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:28:46