+++แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน+++

 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียด
 
 
 

การแข่งขัน 180 IQ

 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียด
 
 
 

การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา

 
- เกณฑ์การประกวด
- โครงการประกวดชุด+ใบสมัคร
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบ
- รูปแบบเล่มรายงาน

การแข่งขันชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ โทร
การแข่งขัน 180 IQ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 28
อ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา 086-7305872
การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาชีววิทยา 053-885626
การแข่งขันชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ห้องประชุมชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อ.ภานุพงษ์ หมั่นขีด 092-5659554