แบบประเมิน

การประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เลือกเพศด้วยครับ
เลือกประเภทนักศึกษาด้วยครับ
เลือกชั้นปีด้วยครับ
เลือกหลักสูตร/สาขาวิชาด้วยครับ

ตอนที่ 2 ข้อมูลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

นักศึกษาใช้บริการคณะฯ ในเรื่องใดต่อไปนี้
เลือกได้หลายข้อ ต้องเลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา


ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม