แบบประเมิน

การประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เลือกเพศด้วยครับ
เลือกประเภทนักศึกษาด้วยครับ
เลือกชั้นปีด้วยครับ
เลือกหลักสูตร/สาขาวิชาด้วยครับ

ตอนที่ 2 ข้อมูลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

เลือกได้หลายข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา

1. แหล่งข้อมูลข่าวสารมีหลายช่องทาง
2. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3. ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร
4. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
5. ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลาย
6. บุคลกรที่เกี่ยวข้องให้บริการด้วยความเป็นมิตรและมีจิตบริการ
7. สถานที่และเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม