ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โตรงการ
(4)(1/พ.ค./2561)
โครงการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
(7)(4/เม.ย./2561)
ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ
(4)(30/มี.ค./2561)
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability
(6)(28/มี.ค./2561)
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
(5)(28/มี.ค./2561)
รายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ พัฒนาคลองแม...
(5)(22/มี.ค./2561)
ขอเชิญร่วมรณรงศ์แต่งกายพื้นบ้านล้านนา และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
(5)(22/มี.ค./2561)
ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอดุมศึกษา
(3)(22/มี.ค./2561)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5
(4)(22/มี.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Tenri University Summer Japanese Language Course 2018
(12)(23/ก.พ./2561)
1 2 3 4