ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท แลคตาซอยประชาสัมพันธ์
(1)(3/ส.ค./2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
(9)(25/ก.ค./2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2561
(3)(19/ก.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการประเทศไต้หวัน
(3)(19/ก.ค./2561)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
(3)(19/ก.ค./2561)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โตรงการ
(16)(1/พ.ค./2561)
โครงการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
(21)(4/เม.ย./2561)
ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ
(17)(30/มี.ค./2561)
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability
(21)(28/มี.ค./2561)
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
(19)(28/มี.ค./2561)
1 2 3 4