แหล่งให้บริการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ โทร 053-885602 ตึก 28 ชั้น 1 ห้อง 28103

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

นายสยมภู อะโน โทร 053-885434 ตึก 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

กองทุนกู้ยืมเงิน

นางสาววรินญา ม่วงติบ โทร 053-885441 ตึก 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษาภาในภายนอก

นายธวัชชัย สร้อยฟ้า โทร 053-885443 ตึก 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

การทำประกันอุบัติเหตุ

นางสาววรินญา ม่วงติบ โทร 053-885441 ตึก 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

แหล่งจัดหางาน

นางสาววรินญา ม่วงติบ โทร 053-885441 ตึก 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

งานด้านการใช้ชีวิตอื่นๆ

นางรุ่งทิวา แซ่แต้ (พี่แหม่ม) โทร 053-885608 ตึก 28 ชั้น 1 ห้อง 28103