เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นายพงศ์สถิตย์ บิดาหก Mr.PONGSATIT BIDAHOK
2 นายสาธิต อินภักดี Mr.Satis Inpakdee
3 นางสาวสิขเรศ คงแก้ว Miss.Sikared Kangkeaw
4 นางสาวรุ่งอรุณ ยารังฝั้น Miss.rungarun Yarungfun
5 นางมลหทัย เหลือโกศล Mrs.Monhatai Leaukosol
6 นายชาตรี ม่วงงาม Mr.Chatri Moung-ngam
7 นางเยาวลักษณ์ พลภัคดี Mrs.Yaowalak Polbhakdee
8 นางจันทร์สุดา รัฏฐาภิปาลโนบาย Mrs.Chansuda Rathapipalnobai
9 นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์ Mr.Kittanes Autsajun
10 นายปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ Mr.paponpat pattayathitiwat
1 2