เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นายมนูญ แสงคำ
2 มโนรมภ์ สินธพอาชากุล
3 นางสาวศิริขวัญ บริหาร
4 นายธงชัย ปรีชา
5 นางดารารัตน์ จำเกิด
6 นายทรงยศ คำชัย