เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 อริศา จิระศิริโชติ Arisa Jirasirichote
2 นางสาวเสาวลักษณ์ วันเอก Miss.Saowaluk Waneak
3 นายวุฒิชัย ทะนันชัย Mr.Wuttichai Tananchai
4 นายชฎล นาคใหม่ Mr.Chadon Nakmai
5 นายนราธร สายเส็ง Mr.naratorn Saiseng
6 นางสาวยุพา ของสู้ miss.Yupa Khongsu
7 นางพิมพาภรณ์ ชัยแก้ว mrs.Pimpaporn Chaikaew
8 นายดนุพล วันชัยสถิร Mr.Danuphon Wunchaisatira
9 นายรุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์ Mr.Rungrote kuawattanaphan
10 นางสาวบุญทิพย์ เล้าอรุณ miss.Boontip Laoaroon
1 2 3