เลื่อนขึ้นด้านบน
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ รูป ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) ประวัติ
1 นายพีรพันธ์ บางพาน Mr.PHIRAPHAN BANPHAN
2 นางสาวศิรินภา ถาใจ MissSirinapa Tajai
3 นายคฑากรณ์ ใจจินา Mr.Katakorn Jaijena
4 นางสาวศุลีพร คำชมพู MissSuleeporn Kamchompoo, Ph.D.
5 นางสาวพรพิมล บาลี MissPornpimon Balee
6 นางสาวไพลิน ทองธรรมชาติ MissPhailin Thongthammachat
7 นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ Mr.Tarapong Karnjanaparichat, D.Eng.
8 นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ MissJidapah Ruennareenard
9 นายกฤช สิทธิวางค์กูล Mr.Krit Sitivangkul
10 นายชยพล ศรัณยพัชร์ Mr.Chayaphol Saranyapat
1 2 3