เลื่อนขึ้นด้านบน
นายชยพล ศรัณยพัชร์ Mr.Chayaphol Saranyapat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายชยพล ศรัณยพัชร์
Name   Mr.Chayaphol Saranyapat
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   27/02/2521
ที่อยู่   93 ม.3 ถนนแม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   40
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   jchayaphol@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี คอบ. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบัญเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2553 จัดอบรมหลักสูตร องค์ความรู้ การตกแต่งสถานประกอบการสปา -
2 พ.ศ.2552 อนุกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา -
3 ปัจจุบัน สปานิกภายในอิสระ -
4 ปัจจุบัน Interior Designer สถาปนิกภายใน บ.2929designlab
5 พ.ศ.2554 กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
6 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ แผนกสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
7 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ แผนกอุตสาหกรรมศิลป์และการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 1.5 ผู้จัดการ บ.Brownstone Workshop
9 - Interior Designer สถาปนิกภายใน บ.Vorrawut Furnitre&Decor
10 6ปี Interior Designer สถาปนิกภายใน บ.General Architecture&Engineering
11 1.5 Interior Designer INTERIOR SPACE co,ltd
12 2.5ปี Interior Designer V.T.Decor co,ltd กทม./เชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 อบรมการวางผังเมือง URA (Suntect City) ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์
2 2554 อบรมการวางผังเมือง URA (Dikin corporation City Link) ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์
3 2554 ศึกษาวัฒนธรรม Urban, Vernacular Architecture บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
4 2553 ศึกษาดูงาน Chiang tung, Burmaurban, Culture สหภาพพม่า
5 2553 ศึกษาดูงาน Uran, High rise Building ฮ่องกง-มาเก๊า
6 2549 อบรมการวางผังเมือง URA (Marina Barrage and Marina Bay) ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์
7 2548 ศึกษาดูงาน Jing-hong, Chaina urban, Culture สาธารณะรัฐประชาชนจีน
8 2548 ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า
9 2547 ศึกษาวัฒนธรรม Laung prapang, urban, culture, Conservation UNESSCO สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 การประชุมวิชาการ Berac ครั้งที่3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 2554 วิทยานิพนธ์ โครงการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ฝิ่น จังหวัดเชียงราย
3 2554 วิทยานิพนธ์ การจัดรูปที่ว่างของหมู่บ้านละว้า บ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 2541 งานวิจัย โครงการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
5 2541 งานวิจัย โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมแม่สอดริมเมย จังหวัดตาก
ที่ ชื่อวิชา
1 เคหสถาน
2 สถาปัตยกรรมภายใน
3 ออกแบบ เครื่องเรือน
4 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
5 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ
6 เขียนแบบเทคนิค
7 เขียนแบบแผ่นคลี่
8 ออกแบบ เขียนแบบเบื้องต้น