เลื่อนขึ้นด้านบน
นายกฤช สิทธิวางค์กูล Mr.Krit Sitivangkul
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายกฤช สิทธิวางค์กูล
Name   Mr.Krit Sitivangkul
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   09/06/2529
ที่อยู่   42 ถนนสุขเกษม ซอย7 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   32
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   krit.sitt@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. Food Process Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2 พ.ศ.2555-2556 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่
3 พ.ศ.2554-2555 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุน (Support Analyst) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์ มช.)
4 พ.ศ.2554 ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 ดูงาน การบริการจัดการค้าปลีกสนามบิน, การบริการจัดการ Free Zone และการคลังสินค้าท่าเรือ -การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ, -การท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
2 2557 อบรมโปรแกรม Any Logic KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 2552 แข่งขันจำลองสถานการณ์ ครั้งที่4 โดย บริษัท เอ็ม โฟกัส จำกัด โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน
4 2551 อบรมหัวข้อ "CAD/CAM" ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่6-7 พค.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 2551 อบรมเรื่อง "ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร" โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ:สรอ. (MASCI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 2550 อบรมเรื่อง "ระบบการฆ่าเชื้อ การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ในอุตสาหกรรมนม" ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 2549 ฝึกงานแผนกผลิตสับปะรดกระป๋อง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม
2 2550 การผลิตเอทานอล กรดอินทรีย์ และอาร์-พีนิลอะซิติลคาร์บินอลจากจุลินทรีย์ที่ใช้สารสกัดจากลำไยอบแห้ง
ที่ ชื่อวิชา
1 วัสดุอุตสาหกรรม
2 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management
3 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Economic Engineering
4 การบริหารคุณภาพ Quality Management
5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ Concurrent Engineering
6 การจัดการนวัตกรรม Innovation Management
7 การควบคุมคุณภาพ Quality Control