เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ MissJidapah Ruennareenard
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ
Name   MissJidapah Ruennareenard
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   06/02/2531
ที่อยู่   185 หมู่6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   30
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   jiedapah@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2557 ผู้ประสานงานโครงการ โครงการ Green Productivity 2014 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอาหาร
2 พ.ศ.2555 ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) Department of Industrial Engineering, Chiang Mai University
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2555 นักเรียนแลกเปลี่ยนและศึกษาการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ Ritsumeiken University, Biwako-Kusatsu Campus, Shiga, Japan
ที่ ปี เรื่อง
1 2558 ผลงานตีพิมพ์ สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอัดขึ้นรูปแผ่นกระดูกเทียมจากวัสดุผสม วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มช.
2 2557 งานวิจัย พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการอัดขึ้นรูปแผ่นกระดูกเทียมจากวัสดุประสมไฮดรอกซีอะปาไทต์และแก้ว
3 2556 The Project Feasibility Study of Biotechnology Dried Longan. Theproceedings of the 20th Japan 2013
ที่ ชื่อวิชา
1 วัสดุอุตสาหกรรม
2 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
4 งานอาหารและโภชนาการ
5 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
6 ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม