เลื่อนขึ้นด้านบน
นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ Mr.Tarapong Karnjanaparichat, D.Eng.
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ
Name   Mr.Tarapong Karnjanaparichat, D.Eng.
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   05/09/2521
ที่อยู่   ชมดอยคอนโดเต็ล1 (ตึกเหลี่ยม) ห้อง628 คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   40
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   nong149@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2551-2552 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2551 Adaptive Controller for One-Link Arm Actuated by Pneumatic Muscles
ที่ ชื่อวิชา
1 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
2 วัสดุอุตสาหกรรม
3 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
4 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5 ระบบส่งกำลัง
6 การออกแบบระบบส่งถ่ายกำลัง
7 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
8 ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม