เลื่อนขึ้นด้านบน
นายอัศวิน ดาดูเคล Mr.Assawin Daducale
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายอัศวิน ดาดูเคล
Name   Mr.Assawin Daducale
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   29/08/2532
ที่อยู่   -
โทรศัพท์   -
มือถือ   -
อายุ   29
สัญชาติ   -
เชื้อชาติ   -
ศาสนา   -
e-mail   -
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2553-ปัจจุบัน อาจารย์สอนพิเศษ(ติวเตอร์) วิชาเคมี สถาบันกวดวิชา kruko
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 เคมี