เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวไพลิน ทองธรรมชาติ MissPhailin Thongthammachat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวไพลิน ทองธรรมชาติ
Name   MissPhailin Thongthammachat
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   18/06/2528
ที่อยู่   11/5 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   33
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Kheng_044@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2555 ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) กรมศิลปกร
2 พ.ศ.2555 ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 งานวิจัย ชาติพันธุ์ชาวอาข่าในเขตรัฐฉาน
ที่ ชื่อวิชา
1 กฎหมายควบคุมอาคาร
2 วัสดุก่อสร้างเพื่องานสถาปัตยกรรม
3 อุปกรณ์อาคารเพื่องานสถาปัตยกรรม
4 การออกแบบเบื้องต้น