เลื่อนขึ้นด้านบน
นายพจนารถ เทพสาตรา Mr.Potjanart Thepsatra
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายพจนารถ เทพสาตรา
Name   Mr.Potjanart Thepsatra
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   08/03/2525
ที่อยู่   31 หมู่8 ต.สันผีเสื้อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   potjanart077@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2554-ปัจจุบัน มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ) บริษัท เจอร์นี่ จำกัด
2 พ.ศ.2552-2553 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 สรีรวิทยาของพืช
2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป