เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวพรพิมล บาลี MissPornpimon Balee
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวพรพิมล บาลี
Name   MissPornpimon Balee
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   02/04/2530
ที่อยู่   20 หมู่8 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   ausa019@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 ปริญญาตรี สถ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2553 อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สเกลปี2557 กรุงเทพมหานคร
2 2555 อบรมโครงการสร้างองค์ความรู้และบุคคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
3 2555 อบรม เสวนาเผยแพร่การศึกษารวบรวมอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นของภูมิภาคและต่อยอดผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
1 2558 งานวิจัย การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษสา ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2 2557 บทความทางวิชาการ การนำนาโนเทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษสา
ที่ ชื่อวิชา
1 การเขียนแบบ
2 ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
3 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
4 กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์
5 กลุ่มวิชาเฟอร์นิเจอร์