เลื่อนขึ้นด้านบน
นายอาคม เผือกจันทึก Mr.Arkhom Phuackchantuck
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายอาคม เผือกจันทึก
Name   Mr.Arkhom Phuackchantuck
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   22/09/2517
ที่อยู่   105 หมู่8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   44
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   arkomo@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 อบรม การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น มหาวิทยาลัยมหิดล
2 2557 อบรม เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3 2553 อบรม การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4 2552 อบรม รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ปี เรื่อง
1 2550 เอกสารการสอน สถิติทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2 2549 งานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
3 2548 งานวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
4 2547 งานวิจัย การสำรวจความต้องการบริการขั้นพื้นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5 2546 งานวิจัย การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มกับวิธีการสอนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ ชื่อวิชา
1 สถิติทั่วไป