เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวศิรินาถ บุญโพธิ์ MissSirinat Boonpo
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวศิรินาถ บุญโพธิ์
Name   MissSirinat Boonpo
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   20/03/2530
ที่อยู่   20 หมู่2 ถนนนาเชือก-นาดูน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคราม
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   sirinat.yoy@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2557 นักศึกษาช่วยคุมปฏิบัติการเคมี (203157) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พ.ศ.2555 นักศึกษาช่วยคุมปฏิบัติการเคมี (203157) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พ.ศ.2554 นักศึกษาช่วยคุมปฏิบัติการเคมี (203157) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา