เลื่อนขึ้นด้านบน
นายวฐา มินเสน Mr.Watha Minsan, D.Eng.
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายวฐา มินเสน
Name   Mr.Watha Minsan, D.Eng.
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   26/11/2517
ที่อยู่   18/9 หมู่14 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   44
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   -
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมอึตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
2 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4 พ.ศ.2551-2554 อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ โครงการจัดการศึกษานักบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 พ.ศ.2549-2552 อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 พ.ศ.2546-2552 วิทยากรรับเชิญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)
7 พ.ศ.2545-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 พ.ศ.2541-2544 วิทยากรประจำ โรงเรียนนิติพนคอมพิวเตอร์
9 พ.ศ.2539-2541 นักวิเคราะห์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
10 พ.ศ.2544-2545 นักวิทยาศาสตร์สถิติ บริษัท LTEC Fujikura Ltd. แผนกการประกันคุณภาพสินค้า
11 พ.ศ.2546-2548 นักวิจัย มอชอโพลล์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 พ.ศ.2545-2548 นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยประชากร สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 พ.ศ.2554-2556 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2557 การพัฒนาแอปพิเคชั่นเกมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด
2 2557 การประมาณค่าดัชนีฤดูกาลในวิธีแยกส่วนประกอบด้วย GRG2
3 2556 การศึกษาหารูปแบบการอ่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4 2556 A Comparison of Words Addition Technique which is Affect Click-through Rate (CTR) on Ads Keyword
5 2556 Identification of Significant Factors Affect to ads in Google AdWords Using Applied Frequency Domain
6 2556 Identification of factors that affect to total time in receiving identity card service by using
7 2556 ชุดตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปในกูเกิลแอดเวิร์ดที่มีอิทธิพลต่อค่า CTR
8 2556 Randomization Test for Two Independent Samples
9 2556 การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานสำหรับการคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
10 2555 Application of Frequency Domain Experiments in the Factor Screening of Production Systems
11 2555 การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด
12 2555 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน เรื่องหลักการวิจัยการดำเนินงาน
13 2555 การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด โดยการใช้(Update),(อ่านต่อ)และ...
14 2555 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยการดำเนินงานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
15 2555 การจัดทำระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ มช.
16 2554 ตัวช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด
17 2553 จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อสายการผลิตโดยโดเมน
18 2553 การค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตแบบตามงานโดยใช้วิธีโดเมนความถี่
19 2552 The Solution Space Reduction Using Frequency Domain of Simulated Annealing
20 2551 การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่
21 2550 สื่อการสอนแบบออนไลน์ประกอบการสอนกระบวนวิชา208271
22 2549 Statistical analysis on the opinion of the people in Chiang Mai and Lamphun provinces(Thailand)
23 2549 ทัศนคติของนักสถิติเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติ, วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่2
24 2549 การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB สำหรับลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่
25 2548 การพัฒนาระบบสัญญาณไฟแบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อตัดสินใจในการกำหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม
26 2548 ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
27 2547 ความรู้ความเข้าใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคคลากรของรัฐ เกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด
28 2547 ผลงานรองชนะเลิศ การประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหนรุ่นที่2 ระดับมืออาชีพ
29 2547 ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่มีต่อพรรคการเมือง
30 2547 ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกี่ยวกับการกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันทำบุญที่วัด
31 2547 ทัศนคติของประชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนุ่งผลิตภัณฑ์
32 2547 ศึกษาการนำกระบวนการทางสถิติไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรทภาคเหนือ
33 2546 Communication Ecology and Morbidity in Areas of Chiang Mai Province, Malasia
34 2546 วิเคราะห์และประเมินผลโครงการเพิ่มความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันโรคเอดส์
35 2546 ชาวเชียงใหม่กับหวัดซาร์
36 2546 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 5จังหวัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบต./เทศบาล
37 2545 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์สถิติทางด้านประชากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38 2545 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์พีระมิดโครงสร้างประชากรภาคเหนือ
39 2543 เน็กฟอฟ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2
ที่ ชื่อวิชา
1 สถิติธุรกิจ
2 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 เทคนิคพยากรณ์
4 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
5 การวิจัยดำเนินงาน