เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวศุลีพร คำชมพู MissSuleeporn Kamchompoo, Ph.D.
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวศุลีพร คำชมพู
Name   MissSuleeporn Kamchompoo, Ph.D.
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   12/07/2527
ที่อยู่   309 หมู่17 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   34
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   foxesmonster@hotmail.com, foxesmonster@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก Doctor of Desing:(Packaging Design) Design and Media Technology, Graduate School of Engineering Iwate University, JAPAN
2 ปริญญาโท Master of Design:(Packaging Design) Design and Media Technology, Graduate School of Engineering Iwate University, JAPAN
3 ปริญญาตรี ศศ.บ. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2 พ.ศ.2555-2558 Research Assistant Industrial Design Laboratory, Iwate University, JAPAN
3 พ.ศ.2552-2556 Graphic Designer (Freelancer) บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
4 พ.ศ.2549-2550 Graphic Designer, Packaging Designer บริษัท C.K.Carton Ltd. จังหวัดลำพูน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ฝึกอบรม The Perception of Typography used on Packaging Designs for the Taiwanese National Kaohsiung Normal University, Kaohsiung, TAIWAN
2 2549 ฝึกอบรม Overseas Co-operative Education, Graphic Design and Packaging Design i-corporation,Inc., Tokyo, JAPAN
3 2548 ฝึกอบรม Graphic Design and Character Design Chiang Mai Digital Work, จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
1 2557 งานวิจัย The Perception of Product Value Based on Different Languages on Packaging Labels.
2 2557 บทความทางวิชาการ Cross-Cultural Differences in the Influence of Different Packaging Design Character
3 2555 บทความทางวิชาการ A Study of Thai Consumer's Perceptions of Japanese Identity through Consumer Produc
ที่ ชื่อวิชา