เลื่อนขึ้นด้านบน
นายคฑากรณ์ ใจจินา Mr.Katakorn Jaijena
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายคฑากรณ์ ใจจินา
Name   Mr.Katakorn Jaijena
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   26/09/2528
ที่อยู่   146 หมู่5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   33
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   katakorn1985@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ศศ.ม. การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ปริญญาตรี ศศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2557 Teens Marketing Head บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
2 พ.ศ.2551 BPS Exotic woods Head office บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2554 งานวิจัย Soulmate ในแง่มุมความศรัทธา เพื่อการออกแบบ
ที่ ชื่อวิชา
1 ETC.
2 Packging
3 Art History
4 Marketing and Consumer
5 Model Making
6 Industrial Design 1-5