เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท MissPhattranit Dumrongrojthanath, Ph.D.
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท
Name   MissPhattranit Dumrongrojthanath, Ph.D.
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   07/02/2530
ที่อยู่   298/82 หมู่10 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ   090-365-606
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   d.phattranit@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2552-2557 นักศึกษาช่วยสอน ในวิชาแลปเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2555 อบรม The Chemical Safety & Emergency Program ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา