เลื่อนขึ้นด้านบน
นายบรรณรักษ์ คุ้มรักษา Mr.Bannarak Khumraksa, Ph.D.
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายบรรณรักษ์ คุ้มรักษา
Name   Mr.Bannarak Khumraksa, Ph.D.
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   16/12/2529
ที่อยู่   8/2 ซอย6 สกลวรรณคอร์ท ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์   -
มือถือ  
อายุ   32
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   busy-rang@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วท.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ศ.2557 อาจารย์ช่วยคุมปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พ.ศ.2556 อาจารย์ช่วยคุมปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พ.ศ.2555 อาจารย์ช่วยคุมปฏิบัติการเคมีทั่วไป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ฝึกอบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โรงแรม ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
2 2555 ฝึกอบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดของเสียทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา