เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี Miss.Supanee Maichandee
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี
Name   Miss.Supanee Maichandee
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   11/08/2522
ที่อยู่   414/19 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   39
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   tongjjj@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา