เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาว อรอุมา เมธาเกษร Miss.Onuma Methakeson
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาว อรอุมา เมธาเกษร
Name   Miss.Onuma Methakeson
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   04/09/2521
ที่อยู่   222/122 หมู่ 3 ถนน เลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   40
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   pookonuma_metha@hotmail.co.th
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
2 2545-2548 อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
3 2544-2545 อาจารย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา