เลื่อนขึ้นด้านบน
นายนิวัติ จันต๊ะมา Mr.Niwat Jhuntama
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายนิวัติ จันต๊ะมา
Name   Mr.Niwat Jhuntama
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   07/07/2522
ที่อยู่   63/3 หมู่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   39
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   ืniwatjames@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 ฟิสิกส์ทั่วไป
2 ฟิสิกส์พื้นฐาน