เลื่อนขึ้นด้านบน
นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์ Mr.Surin Khanabsakdi
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายสุรินทร์ ขนาบศักดิ์
Name   Mr.Surin Khanabsakdi
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   02/05/0
ที่อยู่   10 หมู่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   surin.k@cmu.ac.th
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2521-2556 อาจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2548-2552 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2552-2556 หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2543-2547 หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 2530-2533 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 2545-2557 บรรณาธิการวารสาร Thailand Statistician คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 2539-2554 บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai J.of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2551 ดูงานบริหารงาน ืnational University of Laos
2 2547 ดูงานด้านสถิติ University sains Malasia Penang
3 2547 ประชุมวิชาการสถิติ Goa University India
4 2543 ดูงานบริหารงาน HongKong
5 2530 ประชุมวิชาการสถิติ Al-Azhar University Caiho Egypt
6 2526 ประชุมวิชาการสถิติ Indian Statistical Institute New Delhi India
ที่ ปี เรื่อง
1 2552 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สลากกินแบ่งรัฐบาล:ใครได้-ใครเสีย
2 2542 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ช่วงคะแนนของการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์สำหรับวัดผลข้อสอบแบ
3 2539 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงเส้นตรง
4 2539 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ความน่าจะเป็นของการครอบครอง
5 2539 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ความน่าเป็นของการจับคู่
6 2538 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,การสร้างแซมเปิลสเปซเพื่อหาความน่าจะเป็น
7 2538 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ปัญหาการจับคู่
8 2538 On Hypothesis Testing of Serveral Somples Concerning Identically,J.Indian Assoc.Stat.Oper.Res
9 2537 การย้ายถิ่นนอกกฏหมาย,30ปีสู่วิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน
10 2536 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,วิธีการประมาณจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้โทษจุดนัดพบที่เหมาะสม
11 2535 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,การเรียนการสอนสถิติในโรงเรียน:ปัญาบางประการ
12 2530 วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ถ้าจะมองข้อมูล
13 2529 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,ความน่าจะเป็นกับลูกเต๋า
14 2529 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,จุดกำเนิด
15 2529 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,จริงหรือ การหลอกล่วงอย่างมหามหันต์คิอสถิติศาสตร์
16 2527 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,การจัดลำดับ การจัดหมู่
17 2527 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,แอบมองเอเชีย
18 2526 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,ประชากรไทยในอนาคต
19 2526 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.,เบอร์กินรวบ
20 2526 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,ถ้าไม่สำเร็จก็จะต้องล้มเหลว
21 2525 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,สมกับคำทำนาย
22 2523 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,วิธีการประมาณจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
23 2523 วารสารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางการศึกษา,เราควรจะซื้อลอตเตอรี่ฉบับต่อไปหรือไม่
ที่ ชื่อวิชา
1 ความน่าจะเป้นและสถิติเบื้องต้น
2 หลักสถิติ
3 สถิติวิเคราะห์