เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวรดา สมเขื่อน Miss.RADA SOMKHUEAN
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวรดา สมเขื่อน
Name   Miss.RADA SOMKHUEAN
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   17/12/2523
ที่อยู่   42 หมุ่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   38
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   rmrada@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2559 Upper Bound of Generalized p-value for testing the Coefficients of Lognormal Distributions
2 2557 On Upper Bound of the Generalized p-value for the Mean of Lognormal
ที่ ชื่อวิชา
1 คณิตศาสตร์
2 สถิติ