เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวธนิษฐา ไชยชนะ Miss.TANITTA CHAICHANA
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวธนิษฐา ไชยชนะ
Name   Miss.TANITTA CHAICHANA
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   11/03/2527
ที่อยู่   403 หมู่ 5 ถนนโชตนานิเวศน์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   34
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   tanitta.ying@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2558-ปัจุบัน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสอนคณิตสาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
2 2553-2554 อาจารย์ตามพันธกิจสอนคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
3 2553-2554 อาจารย์พิเศษสอนคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
4 2550-2552 ครูผู้ชวยสอนภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถิติ
2 สถิติธุรกิจ
3 Principle of Statistics
4 Mathematics and Statistics in Daily Life
5 Elementary stat