เลื่อนขึ้นด้านบน
นายพีรพันธ์ บางพาน Mr.PHIRAPHAN BANPHAN
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายพีรพันธ์ บางพาน
Name   Mr.PHIRAPHAN BANPHAN
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด   14/03/2505
ที่อยู่   150-67 หมุ่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   56
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   foundry18@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมและประสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2540-2558 หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2552 การใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุในโลหะ ประเทศสวิสซ์เซอร์แลนดื
2 2550 โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์งานหล่อโลหะ ประเทศฟินแลนด์
3 2539 การทำสวนไม้ ประเทศออสเตรเลีย
ที่ ปี เรื่อง
1 2558 การหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการกลึงแกนลูกหินขัดข้าวด้วยวิธีการทากุชิ
2 2548 เอกสารประกอบการสอนภาคทฤษฏี โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
3 2548 เอกสารประกอบการสอนภาคปฏิบัติ โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
4 2548 เอกสารเรียบเรียงเหล็กกล้าและโครงสร้างทางโลหะวิทยาของเหล็กกล้า
ที่ ชื่อวิชา
1 การจัดการอุสหกรรม
2 งานไม้
3 งานหล่อโลหะ
4 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
5 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม