เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวพัชรนันท์ จันทร์พลอย Miss.PATCHARANAN JUNPLOY
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวพัชรนันท์ จันทร์พลอย
Name   Miss.PATCHARANAN JUNPLOY
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   06/03/2532
ที่อยู่   4 หมุ่ 1 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   29
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   pjunploy@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 ฝึกงานทำำิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำ University of Leeds United Kingdom
2 2556 Electron Microscopy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2553 Synchrotron Light นครราชสีมา
ที่ ปี เรื่อง
1 2557 Decolorization of MB by Ag/Srsro3 under UV
2 2557 Photocatalytic activity
ที่ ชื่อวิชา