เลื่อนขึ้นด้านบน
นายพงศ์สถิตย์ บิดาหก Mr.PONGSATIT BIDAHOK
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายพงศ์สถิตย์ บิดาหก
Name   Mr.PONGSATIT BIDAHOK
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   07/06/2536
ที่อยู่   81 หมู่ 6 ถนนลี้-ลำพูน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   25
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   R_U_N_G_3@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2558-ปัจุบัน ผู้ช่วยดีไซเนอร์ ห้องเสื้อแสงบุญ ห้องเสื้อแสงบุญ
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2557 ฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชาย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา