เลื่อนขึ้นด้านบน
ชัญญา ทิศกลาง CHUNYA TISKLANG
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   ชัญญา ทิศกลาง
Name   CHUNYA TISKLANG
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   11/11/2522
ที่อยู่   236 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   39
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   redmint100@yahoo.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
2 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2549-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 แคลคูลัส 1
2 พื้นฐานคณิตสาสตร์
3 Algehra