เลื่อนขึ้นด้านบน
อริศา จิระศิริโชติ Arisa Jirasirichote
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   อริศา จิระศิริโชติ
Name   Arisa Jirasirichote
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   01/04/2531
ที่อยู่   18/1-3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   30
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   ajirasirichote@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2556-2557 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2555-2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 2551 ผู้ช่วยนักวิจัย ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 2550 พนักงานเสิร์ฟ โรงแรม Avi Resort & Spa รัฐเนวันดา
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2551 นักศึกษาฝึกงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจ และผลิต
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 รีโมทเซนซิ่ง
2 ระบบภูมิศาตร์สารสนเทศ
3 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
4 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
5 ภูมิศาสตร์กายภาพ