เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวบุญทิพย์ เล้าอรุณ miss.Boontip Laoaroon
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวบุญทิพย์ เล้าอรุณ
Name   miss.Boontip Laoaroon
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   12/07/2512
ที่อยู่   333/64 ม.2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   49
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   A.Btiplaoaroon@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ หจก. ดีเอสฟิวเจอร์เทค
2 2553 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 2544-2551 หัวหน้าระบบสารสนเทศ โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโน
4 2538-2540 พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัทแม่โจ้แมนชั่นแอน์ดเฮ้าส์ จำกัด
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ลับสมอง ประลองงานพิมพ์ กับ HP Ink Advantage อันดามันซีฟู๊ด เชียงใหม่
2 2556 กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา