เลื่อนขึ้นด้านบน
นายรุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์ Mr.Rungrote kuawattanaphan
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายรุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์
Name   Mr.Rungrote kuawattanaphan
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   15/02/2523
ที่อยู่   599/178 ถนนลาดปลาเก้า ต.จระเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   38
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   rukep@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ปริญญาตรี วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-2554 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2 2548-2552 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2546-2548 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2554 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดทศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 2553 พัฒนาหลักสูตรและการจักการเรียนรู้แนงจิตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 2552 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศุนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2545 สถานการณ์และแนวทางการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ปี เรื่อง
1 2556 Wireless sensor Network Redeployment Using a Multi objective Optimization Evolutionary Algorithm
ที่ ชื่อวิชา
1 Optimization theory, Genetic Algorithm
2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 คณิตศาสตร์คอมพิวเอตร์, คณิตศาสตร์ดัสครัต
4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
5 Computer Network, Wireless sensor Network