เลื่อนขึ้นด้านบน
นายดนุพล วันชัยสถิร Mr.Danuphon Wunchaisatira
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายดนุพล วันชัยสถิร
Name   Mr.Danuphon Wunchaisatira
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   05/06/2519
ที่อยู่   247/7 ม.4 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   42
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   danuphon@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-2552 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2555 e-Learning Day 2012 "Century for Tablet" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2555 โครงการอบรมเชิงวิชาการการเขียนบทความ วิจัยและจรรยาบรรนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3 2554 Android Programing สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม่
4 2554 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5 2554 โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
6 2554 โครงการฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
7 2552 ์National e-Learning Day 2009 "หนทางสู่ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา