เลื่อนขึ้นด้านบน
นางพิมพาภรณ์ ชัยแก้ว mrs.Pimpaporn Chaikaew
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางพิมพาภรณ์ ชัยแก้ว
Name   mrs.Pimpaporn Chaikaew
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   04/08/2519
ที่อยู่   10 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   42
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   suriyachot_2008@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2551-2555 ทะเบียน, Admin, ดูแล Data look โรงเรียนวิชัยวิทยา
2 2548-2547 ครูสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 ดูงานด้าน IT เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลด้วย oracle เมืองทองธานี
2 2551 อบรมเกี่ยวกับการทำสื่อ วิทยาลัยเทคนิคลานนา
3 2550 อบรมการเขียน website มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 2548 ดูระบบขายตั๋วหนัง บริษัท sky net com. (กรุงเทพ)
5 2547 ดูงานโรงเรียนสันกำแพง ระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันกำแพง
ที่ ปี เรื่อง
1 2550 งานจบปริญญาโท โปรแกรมการจัดการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ที่ ชื่อวิชา
1 data stnuture, php
2 graphic design
3 linear
4 e-commerce
5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต