เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวยุพา ของสู้ miss.Yupa Khongsu
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวยุพา ของสู้
Name   miss.Yupa Khongsu
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   22/10/2525
ที่อยู่   52 ม.8 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   pafun20@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2555-2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2550-2553 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
3 2548-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 Seminars Registrar Network มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 2552 Uml Diagrams มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2552 Enhance data management of educational institutions with Microsoft Sofware มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
4 2551 Asp.net programming มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 2550 SQL Server 2005 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 Business Information System
2 ASP, PHP, VB.Net
3 Information and Technology
4 System Analysis and Design
5 Operating System
6 www on Programming