เลื่อนขึ้นด้านบน
นายนราธร สายเส็ง Mr.naratorn Saiseng
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายนราธร สายเส็ง
Name   Mr.naratorn Saiseng
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   17/05/2531
ที่อยู่   514 ม.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   30
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   naratorn.saiseng@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2554 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการสถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2554 ผู้ฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ภาคเหนือ
3 2554 ผู้ช่วยวิจัยภาคสนามโครงการทายาทรุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2551 เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2555 Geography of ASEAN Imperial Mac Ping, Chiang Mai, Thailand
2 2555 Workshop Disaster Risk Management at the National level (DRM-NL) chiang Mai University and Asia Disaster Prepareness Center (ADPC)
3 2554 OPERACY Training by Christopher Lee Human Earth Development Conter
4 2553 International Conference on Geoinfermation for Natural Disasty The Empress Hotel Chiang Mai Thailand
5 2553 Geography of southeast Asia Bali, Indonesia
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาและการปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ที่ ชื่อวิชา
1 ภูมิศาสตร์ประชากร
2 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
4 การสำรวจระยะไกล (Remote-Sensing)
5 ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-infermation)