เลื่อนขึ้นด้านบน
นายชฎล นาคใหม่ Mr.Chadon Nakmai
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายชฎล นาคใหม่
Name   Mr.Chadon Nakmai
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   17/05/2530
ที่อยู่   133 ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   a.ch\no17@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2554 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2 2551 นักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดน่าน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2555 ฝึกการใช้ Map windows ให้กับอาจารย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2 2555 ฝึกการใช้ Map windows ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3 2552 ฝึกการใช้เครื่อง GPS ให้กับเจ้าหน้าที่ จังหวัดน่าน
ที่ ปี เรื่อง
1 2555 บทความทางวิชาการ เครือข่ายการผลิตข้าวของชาวนาภายในนิคมการเกษตรข้าว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ ชื่อวิชา
1 ภูมิศาสตร์กายภาพ
2 ภมิศาสตร์ประเทศไทย
3 GPS
4 RS
5 GIS