เลื่อนขึ้นด้านบน
นายวุฒิชัย ทะนันชัย Mr.Wuttichai Tananchai
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายวุฒิชัย ทะนันชัย
Name   Mr.Wuttichai Tananchai
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   26/07/2530
ที่อยู่   55 ม.15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   jack_609_4@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี เทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2551 อบรมวินโดว์เซิฟเวอร์ (Microsoft Server 2003) โรงแรมเชียงใหม่ออคิต
ที่ ปี เรื่อง
1 2553 งานวิจัย ระบบวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยอาร์เอฟไอดี
2 2552 งานวิจัยโครงการ ABC-PUC/MAG การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่ ชื่อวิชา
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2 ออกแบบและจัดการเว็บไซต์
3 โปรแกรมด้านสถิติ (SPSS)
4 การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์