เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวเสาวลักษณ์ วันเอก Miss.Saowaluk Waneak
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวเสาวลักษณ์ วันเอก
Name   Miss.Saowaluk Waneak
สังกัด   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   09/05/2530
ที่อยู่   58/11 ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   s.mamedu@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2551 อบรมวินโดว์เซิฟเวอร์ (Microsoft Server 2003) โรงแรมเชียงใหม่ออคิต
ที่ ปี เรื่อง
1 2553 งานวิจัย ระบบจัดการ และแสดงตัวอย่างเสื้อผ้าด้วยอาร์เอฟไอดี
2 2552 งานวิจัยโครงการ ABC-PUC/MAG การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่ ชื่อวิชา
1 โปรแกรมด้านสถิติ (SPSS)
2 ออกแบบและจัดการเว็บไซต์
3 วิจัยด้านคอมพิวเตอร์
4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต