เลื่อนขึ้นด้านบน
นายชาญวิทย์ คำเจริญ Mr.Chanwit Kamcharean
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายชาญวิทย์ คำเจริญ
Name   Mr.Chanwit Kamcharean
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   23/01/2522
ที่อยู่   41/1 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดเก่า ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   39
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   ChanwitKamcharean@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2554-ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อใระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2552-2553 อาจารย์ฟิสิกส์ประจำโครงการ วมว.-มช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเขียงใหม่
3 2545-2552 ครูฟิสิกส์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 2544-2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท ทีพีไอ จำกัด
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2551 โครงการวิจัย FLEXE Penstate University USA.
ที่ ปี เรื่อง
1 2556 Development of two-tier multiple choice questions to diagnose thermodynamic misconcepion
2 2556 A two-tier multiple choice questions to diagnose thermodynamic misconcepion of Thai and Laos student
3 2555 students understanding of isobaric process
4 2554 A Review of Selected Literature on Students Misconceptions of thermodynamic
5 2550 Transfer of vector to physics problems solving of engineering freshmen
ที่ ชื่อวิชา
1 Physics teaching methodology
2 statistical physics
3 Thermodynamic
4 Thermal Physics
5 General&fundamental Physice