เลื่อนขึ้นด้านบน
นายเทวสินธุ์ คำปิคา Mr.Tewasin Kumpika
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายเทวสินธุ์ คำปิคา
Name   Mr.Tewasin Kumpika
สังกัด   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัน/เดือน/ปีเกิด   25/11/2521
ที่อยู่   159/9 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   40
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Tewasin@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนักวิทย์
2 2553-2554 นักวิจัย หน่วยวิจัยนาโนวัสดุ มช.
3 2544-2546 อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา